Ledningsrätt

Då har Lantmäteriet fattat beslut den 17 dec 2016 enligt protokollet nedan. Beslutet har vunnit laga kraft den 17 januari 2017.
————————————————————–
Här hittar du bilder och protokoll från förrättningsmötet med Lantmäteriverket den 6 dec 2016.
Lantmäteriets presentation.
Protokollet från mötet.

Förrättningens fortsättande
•Beslut fattas under vecka 50-51
•Beslutshandlingar publiceras på ärendets webbsida och information om beslut skickas ut till kända sakägare och kungörs i Post-och inrikestidningar
•Beslut:-ledningsbeslut-ersättningsbeslut-tillträdesbeslut-beslut om fördelning av förrättningskostnader -avslutningsbeslut
•Besvärshänvisning:Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 02 Gävle. Ev. överklagande märks med C16548

Fyra veckor efter beslutet vinner beslutet laga kraft om ingen överklagar och då har vi vår ledningsrätt och projektet med hela fibernätet går mot sitt slut. Vi ska då invänta den sista fakturan från Lantmäteriet därefter skickar vi in vår slutrapport till Jordbruksverket/Länsstyrelsen så att vi får de sista 20% av vårt stöd. Då kan vi summera kostnaderna och fördela det på respektive anslutning och få en exakt prisbild/anslutning.