GDPR

Behandling av personuppgifter
Här lämnas information om hur Torsvi fiber behandlar personuppgifter som samlats in.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) finns bestämmelser om hur personuppgifter ska behandlas. Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats.
Personuppgiftsansvarig
Torsvi fiber styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningen, samt i övrigt nödvändig dokumentation som föreningen behöver för drivande av föreningens verksamhet.
Inkomna uppgifter och offentlighet
Torsvi fiber är en ekonomisk förening. Som förening omfattas Torsvi fiber av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till föreningen blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.
Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Torsvi Fiber skickar därmed regelbundet uppdaterade personuppgifter till de entreprenörer som föreningen har avtal med.
Ändamål för behandling av personuppgifter
Torsvi fiber behandlar personuppgifter som inkommit vid:
– avtalsskrivning
– nödvändig dokumentation till leverantörer av tjänster
– kontaktinformation
– ekonomisk hantering
Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som avser dig hos Torsvi fiber. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Torsvi fiber. Begäran ska göras på papper och kan inte skickas med e-post.
Rätt att begära rättelse
Du har rätt att begära rättelse om föreningen har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Dataskyddsförordningen i sin helhet