Stadgar

Stadgar för Torsvi fiber ekonomiska förening (ladda ner som pdf)

§§ 1-24

 • 1 Firma
  Föreningens namn är Torsvi Fiber Ekonomiska förening.

 

 • 2 Ändamål och verksamhet
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ kommunikation via fiberoptisk kabel för bl. a. TV, data-, telekommunikation, och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Arrendatorer skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar.

 

 • 3 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
  Föreningens har sitt säte i Enköpings kommun. Verksamhetsområdet är Torsvi socken med omnejd.

 

 • 4 Medlemskap
  Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Torsvi socken med omnejd.
  Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
  Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

 

 • 5 Medlemmars skyldighet
  Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

 • 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst 25.000 kr. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap har beviljats. 200 kr betalas vid inträde, resterande belopp i den takt det behövs för att finansiera kostnaden för bredbandsanläggningen. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

 

 • 7 Årlig medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

 • 8 Anslutningsavgift

När anslutningsavtal tecknas och en fastighet ska anslutas till föreningens fiberoptiska kabel ska fastighetsägaren/medlemmen betala en anslutningsavgift upp till 25.000 kr. Denna ska beräknas med utgångspunkt från den faktiska kostnaden för att ansluta fastigheten i fråga till föreningens kabel. Avgiften betalas enligt anfordran.

 

 • 9 Serviceavgift

För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå om högst 100 kr/månad. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen. För kostnader som uppkommer och som styrelsen anser vara föreningens kostnad sker utdebitering fördelad lika per andel.

 

 • 10 Uteslutning
  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

 • 11 Avgång
  Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske tidigare än fem (5) år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 200 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.

Om inget anslutningsavtal tecknas kan medlem begära utträde ur föreningen.

 

 • 12 Styrelse
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsesuppleanter bör närvara vid styrelsemöte.

 

 • 13 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller minst två styrelseledamöter i förening.

 

 • 14 Revisorer
  Föreningsstämman skall årligen välja revisor och revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

 • 15 Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

 • 16 Årsredovisning
  Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorn senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningshandlingarna utgörs av: Resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 

 • 17 Ordinarie föreningsstämma
  Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  3. Godkännande av röstlängden.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6. Fastställande av dagordningen.
  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
  10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.
  11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
  12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
  14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
  15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
  16. Mötets avslutande

 

 • 18 Extra föreningsstämma
  Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

 

 • 19 Rösträtt
  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

 

 • 20 Kallelse och andra meddelanden
  Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

 

 • 21 Vinstfördelning
  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

 

 • 22 Upplösning
  Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

 

 • 23 Stadgeändring
  Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

 

 • 24 Övrigt
  Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s