Frågor och svar

Medlemsavgift?
Svar: Medlemsavgiften beslutas på årsmöte varje år. Endast ett medlemskap/fastighet kan förekomma oavsett hur många anslutningar man har. Inbetalas en gång/år.

Underhållsavgift/serviceavgift?
Svar: Denna avgift beslutas på årsmöte varje år. Varje anslutning betalar beslutad avgift oavsett om anslutningen är i drift eller inte. Avgiften beräknas/månad men betalas vid ett och samma tillfälle för hela året och då i samband med att medlemsavgiften inbetalas. Minimera administrationen.

Varför fibernät?
Svar: Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Samhället, våra behov och beteenden förändras, vilket ställer högre krav på uppkopplingskapaciteten.

Idag använder vi internet på andra sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Tidigare handlade det mest om att söka information på internet. Idag konsumerar vi digitala media och underhållning i mycket högre utsträckning, som musik, tv, videoklipp och olika videotjänster, vi använder sociala nätverk i en allt större omfattning. Vi har även vant oss vid att sköta många ärenden via webben såsom myndighetskontakter; vi deklarerar, hanterar våra försäkringskasseärenden, gör bankärenden mm. Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att fortsätta att utvecklas, därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

För att alla ska ha samma möjligheter till god uppkoppling, oavsett man bor på landet eller i storstan, behövs därför en riksomfattande bredbandsutbyggnad. Fiber har då ansetts vara den mest framtidssäkra lösningen.

 

Kommer inte 4G nätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Svar: Nej. De mobila näten byggs visserligen hela tiden ut, och 4G kommer att klara av mer datatrafik än tidigare nät. Men de mobila näten kan ändå aldrig bli mer än ett komplement till fast uppkoppling. Varför? Ju högre kapacitet ett mobilnät har, ju kortare räckvidd har det. Således krävs det enormt många master för att uppnå fullgod geografisk täckning. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet. Dessutom delar användarna på varje masts kapacitet, vilket innebär att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när vi utnyttjar och belastar mobilnätet i allt högre utsträckning.

Varför lägga en massa pengar på en fibernätsanslutning?

Svar: En fibernätsutbyggnad är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, internettuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing.

Dessutom kommer fastigheter med fibernätsanslutning att få ett högre attraktionsvärde än fastigheter utan fibernätsanslutning vid en framtida försäljning. Den som i framtiden köper ett hus utan fibernätsanslutning, kommer sannolikt att få betala betydligt mer för att ansluta sig i efterhand. Alltså blir fastigheter med fibernätsanslutning mer attraktiva för köparen.

Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?

Svar: Fibertekniken bygger på ljus och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. Idag pratar man om att fibernät ger en kapacitet på upp till 100 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en i näst intill obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så kan man alltså öka kapaciteten. Det som kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fibernätet till en långsiktig och hållbar lösning.

Hur kommer fibernätet till Torsvi?

Svar: En stamledning finns framdragen till Torsviby som Skanova äger, Skanova är ett dotterbolag till Telia. Stamledningen kommer från Stockholm sjövägen.

Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet? 

Svar: Vad kostnaden blir per ansluten medlem, går inte att säga förrän man vet hur många som ansluter sig till fibernätet. Kostnaderna för fibernätet fördelas jämnt på alla anslutna medlemmar, så ju fler som ansluter sig, ju lägre blir kostnaden per fastighet. Nu finns fibernät utbyggt på ganska många orter och vanligtvis hamnar slutsumman på mellan 15-25 000 kr per fastighet. Det är viktigt att se denna kostnad som en investering som betalar sig på bara några år, eftersom kostnaderna på uppkoppling, telefoni och tv blir betydligt lägre än befintliga kostnaderna då man har olika tjänsteleverantörer.

Vilka tjänster kan jag få efter anslutning till fibernätet?

Svar: Det dyker upp fler och fler alternativ bland tjänsteleverantörerna nu eftersom det är en växande marknad. Det man främst talar om är Tripleplay, vilket innebär att man har internet, tv och telefoni samlat hos en tjänsteleverantör. Det är även vanligt att man kan välja att ha bara tex internet och tv, men det beror på vilken typ av avtal fiberföreningen tecknar med kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören är den aktör som erbjuder utbudet av telefoni, internet och TV i din fiberkabel, tex Telia.

Kommunikationsoperatör är den aktör som belyser fiberkabeln och alltså möjliggör att det går att sända tjänster i fiberkabeln.

Kan jag välja vilken tjänsteleverantör jag vill?

Svar: Vilka tjänsteleverantörer fibernätets kunder (du) kan välja bland beror på vem fiberföreningen väljer att teckna avtal med (kommunikationsoperatör/Vi har valt Open Universe ett Telenorföretag). Du tecknar avtal direkt med en tjänsteleverantör som finns tillgänglig, beror på vilken kommunikationsoperatör föreningen tecknar avtal med. Varje kommunikationsoperatör har mellan 10-20 tjänsteoperatörer som vill leverera tjänster (TV, Internet och telefoni mm) till dig.  Ett annat alternativ är att teckna ett kollektivt avtal med en tjänsteoperatör, vilket då med säkerhet ger billigare TV, Internet och telefoni.

 

Du som fortfarande tvekar…

Du som tycker att din uppkoppling är tillräckligt bra eller förlitar dig till mobilnätets utbyggnad

Idag kanske uppkopplingskapaciteten i din fastighet är tillräcklig för dina behov. Men den snabba tekniska utvecklingen samt utvecklingen av nya tjänster, kommer att kräva allt högre uppkopplingskapacitet och då kommer dagens uppkopplingsmöjligheter inte att vara tillräckliga. När det mobila nätet belastas i allt högre utsträckning, kommer inte heller detta att räcka till för att täcka alla användares behov.

Du som inte använder internet i någon större utsträckning eller inte är i behov av ett stort kanalutbud på TV i HD kvalitet

Alla nyttjar idag inte de tekniska möjligheter som finns och kommer kanske inte heller att göra det. Men den dag huset ska säljas eller kanske tas över av barn eller barnbarn, kommer det att vara mycket betydelsefullt att fastigheten är ansluten till fibernätet. Det blir stora kostnader för den nya ägaren att ansluta sig till fibernätet efter att nätet är färdigbyggt, eftersom man då går miste om de statliga bidragen och det blir väsentligt dyrare att dra fram fiber till en enskild fastighet. Således blir fastigheter med fiberanslutning mer attraktiva och lättsålda på fastighetsmarknaden än de utan anslutning. Dessutom utvecklas hela tiden ny teknik som tex trygghetslarm, vilket i framtiden kommer att hanteras via bredbandsanslutning och då krävs säker och bra teknik så som fiber.

Du som äger ett fritidshus

Du kanske tycker att anslutning till fibernät är onödiga kostnader att lägga på ett hus du endast använder delar av året? Tänk då på att den dag fastigheten ska säljas, kommer det att vara betydelsefullt att fastigheten är fibernätsansluten. Morgondagens fastighetsköpare kommer att ställa högre krav på fullgod fast uppkoppling, således blir dessa hus mer lättsålda. Kostnaden för en fibernätsanslutning bör därför ses som en investering i fastigheten, precis som t ex ett byte av värmesystem eller tak. Fördelar med fibernät för fritidshus, vilket ju även gäller åretruntbostäder, är att funktioner som t. ex. inbrottslarm smidigt kan styras via bredbandsuppkoppling så som fiber.

 

Informationen hämtad från http://www.torestorpsfiber.se